Dzielnicowy i policjant z patrolówki łazowskiego komisariatu zatrzymali troje nastolatków. Dwaj chłopcy i dziewczyna byli poszukiwani. Nie wrócili do ośrodków opiekuńczo – wychowawczych, w których prawnie przebywali. Osoby zostały doprowadzone do placówki, gdzie przekazano ich opiekunom.

W minioną niedzielę dzielnicowy wraz z policjantem Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego w Łazach otrzymali informację, że na terenie pustostanu znajdującego się na jednej z posesji przebywają trzy młode osoby. Jak się okazało nastolatkowie nie tylko weszli na teren opuszczonego budynku, ale byli poszukiwani. 16-latka i jej dwóch 15-letnich kolegów samowolnie oddalili się z ośrodków opiekuńczo – wychowawczych. Nieletni zostali zatrzymani. Nastolatka i jeden z chłopców trafili do placówki, gdzie przekazano ich opiekunom. Trzeci nieletni noc spędził w policyjnej izbie dziecka, skąd następnie trafi do ośrodka. O zachowaniu nastolatków, zostanie powiadomiony sąd rodzinny, od którego zależą dalsze losy nieletnich.

Przypominamy!

Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich:

 • nieletnim jest: osoba, która w wieku 13-17 lat popełniła czyn karalny,

  • osoba zagrożona demoralizacją do 18 roku życia,

  • osoba, wobec której stosuje się środki wychowawcze i poprawcze do 21 roku życia.

 • czyn karalny:

  • to czyn zabroniony przez ustawę, jako:

   • przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo

   • wykroczenie określone w art. 50a (posiadanie w miejscu publicznym niebezpiecznych przedmiotów), art. 51 (zakłócanie wybrykami porządku publicznego), art. 69 (niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy), art. 74 (uszkadzanie znaków lub urządzeń zapobiegający chniebezpieczeństwu), art.76 (rzucanie kamieniami w pojazd będący w ruchu), art. 85 (samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych), art. 87 (prowadzenie pojazdów przez osobę po użyciu alkolholu), art. 119 (kradzież lub przywłaszczenie mienia, jeżeli wartość nie przekracza 1/4 minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia), art. 122 (paserstwo mienia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 1/4 minimalnego, misięcznego wynagrodzenia), art. 124 (niszczczenie lub uszkadzanie mienia, jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia), art. 133 (spekulacja biletami wstępu) lub art.143 (utrudnianie korzystania z urządzeń do użytku publicznego) Kodeksu wykroczeń.

 • Demoralizacja: wg słownika języka polskiego jest to odrzucenie obowiązujących norm moralnych, prowadzące do łamania prawa, rozwiązłości obyczajów itp. Innymi słowami jest to proces polegający na łamaniu powszechnie przyjętych w społeczeństwie norm i zasad postępowania.

 • Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego:

  • popełnienie czynu karalnego/zabronionego,

  • używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,

  • uprawianie prostytucji,

  • żebranie,

  • uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego,

  • palenie wyrobów tytoniowych,

  • używanie słów nieprzyzwoitych,

  • przemoc w rodzinie,

  • inne zachowania naruszające zasady współżycia społecznego.