Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast: Nabór Projektów dla Zawiercia Rozpoczęty
Rozpoczął się nabór projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, który ma na celu wsparcie średnich miast w Polsce, borykających się z utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Celem programu jest finansowanie projektów, które mają realnie odpowiedzieć na potrzeby lokalnych społeczności.

Wartość i źródła finansowania programu

Całkowity budżet dostępny w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast wynosi 1 423 976 095 zł. Z tej kwoty 85% pochodzi z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej, natomiast 15% to wkład krajowy. Program ten jest realizowany we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, a rolę Krajowej Instytucji Koordynującej – Operatora Programu pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wsparcie dla średnich miast

Program jest skierowany do 139 średnich miast, które zmagają się z utratą kluczowych funkcji społeczno-gospodarczych. Projekty zgłaszane w ramach tego programu muszą wpisywać się w strategię rozwoju danego miasta i mieć wartość od 44 do 80 mln zł. To oznacza, że finansowanie będzie mogło pokryć szeroki wachlarz inicjatyw, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Planowane projekty i konsultacje społeczne

Nasze miasto również zamierza przedstawić swoją propozycję projektu. Ze względu na to, że celem jest stworzenie projektu odpowiadającego na rzeczywiste potrzeby społeczne, mieszkańcy zostaną zaproszeni do udziału w szeregu badań ankietowych. Te badania pozwolą zdiagnozować obszary wymagające szczególnej uwagi i wsparcia.

Obszary wsparcia w ramach programu

Wsparcie z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast można przeznaczyć na różne cele, które obejmują:

 1. kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne,

 2. finansowanie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,

 3. wspieranie zarządzania migracjami i promowanie działań integracyjnych,

 4. poprawa bezpieczeństwa publicznego,

 5. efektywność energetyczna i energia odnawialna,

 6. transport publiczny,

 7. gospodarka wodno-ściekowa,

 8. zarządzanie odpadami,

 9. ochrona przyrody i bioróżnorodność,

 10. zdrowie i pomoc społeczna,

 11. mniejszości i grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej,

 12. społeczeństwo obywatelskie i przejrzystość,

 13. rozwój potencjału instytucjonalnego,

 14. współpraca bilateralna (z miastem – partnerem szwajcarskim)

Program ten daje naszym miastom szansę na zrealizowanie istotnych projektów, które mogą przyczynić się do ich rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w nadchodzących ankietach i konsultacjach, aby wspólnie tworzyć przyszłość naszego miasta.


Na podst. Urząd Miejski Zawiercie